Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

TƯ VẤN KHÁI QUÁT QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư có thể tham gia thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. 

Khái niệm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp và điều chỉnh. Mục đích cá nhân và tổ chức nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để được đầu tư hợp pháp tại Việt Nam.

Khi thực hiện dự án đầu tư, thành lập công ty vốn nước ngoài, nhà đầu tư bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, việc này giúp cho Nhà nước quản lý tốt hoạt động cũng như nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Trường hợp dự án nào phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

♣ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

♣ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Trường hợp 2: Có tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Trường hợp 3: Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Trường hợp dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

♣ Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

♣ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

♣ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế không phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có thể xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu.


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tuỳ thuộc vào dự án có thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

♣ Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung:

+ Nhà đầu tư thực hiện dự án;

+ Mục tiêu đầu tư;

+ Quy mô đầu tư;

+ Vốn đầu tư;

+ Phương án huy động vốn;

+ Địa điểm;

+ Thời hạn;

+ Tiến độ đầu tư;

+ Nhu cầu về lao động;

+ Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;

+ Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 • Bản sao một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; hoặc

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tổ chức tài chính; hoặc

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính; hoặc

+ Thuyết minh năng lực tài chính;

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao gồm các nội dung:

+ Tên công nghệ;

+ Xuất xứ công nghệ;

+ Sơ đồ quy trình công nghệ;

+ Thông số kỹ thuật chính;

+ Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

♣ Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động

Nhà đầu tư nộp hồ sơ như trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♣. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

♣. Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư (như ở trên) cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

♣. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó.

♣. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

♣. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

♣. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

♣. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

♣. Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư.

♣. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để lấy ý kiến.

♣. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

♣. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

♣. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

♣. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư.

♣. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ  TRỌN GÓI CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂM

THÀNH CÔNG VIỆT NAMHOTLINE: 0988.005.155

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị dẫn dầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi như: thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam; thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Chúng tôi đảm bảo thực hiện được tất cả các yêu cầu nhà đầu tư đưa ra. 

Các công việc chúng tôi thưc hiện như:

♠ Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

♠ Đăng ký ngành nghề phân phối, xuất nhập khẩu với số lượng mã HS hàng hóa lớn.

♠ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho các công ty mà nhà đầu tư chưa góp đủ vốn hoặc không góp vốn vào tài khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp.

♠ Thực hiện bổ sung thêm mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh mà không yêu cầu nhà đầu tư phải góp thêm vốn vào công ty.

♠ Tư vấn tài chính cho nhà đầu tư:

 • Tư vấn về việc mở tài khoản đầu tư;
 • Thủ tục chuyển tiền;
 • Thuế phải nộp của nhà đầu tư….

Thời gian làm giấy chứng nhận đầu tư

– Đối với công ty nước ngoài kinh doanh ngành nghề có điều kiện: 35 ngày làm việc.

– Đối với công ty nước ngoài kinh doanh ngành nghề thông thường: 5 – 10 ngày làm việc.

Sở dĩ có sự dao động trong ngày thực hiện bởi quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tại mỗi cơ quan có sự linh động khác nhay. 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch Vụ Thành Công Việt Nam sẽ soạn thảo hồ sơ đầy đủ dựa trên những tài liệu mà khách hàng cung cấp.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

♠ Soạn thảo Quyết định đầu tư tại Việt Nam cho pháp nhân nước ngoài;

♠ Soạn thảo quyết định bổ nhiệm giám đốc, ủy quyền thực hiện thủ tục; 

♠ Hướng dẫn hoặc thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại nước ngoài;

♠ Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chứng minh năng lực tài chính. Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư khi đăng ký ngành nghề thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

♠ Hỗ trợ ký kết hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê nhà xưởng và kiểm tra tính pháp lý của địa điểm triển khai dự án;

♠ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

♠ Đề xuất dự án đầu tư;

♠ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

♠ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến người nước ngoài

Công ty chúng tôi có đủ tất cả các dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài như dịch vụ visa, thẻ tạm trú, dịch vụ giấy phép lao động đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH Tư vấn và Dịch Vụ Thành Công Việt Nam để được cung cấp dịch vụ và nhận nhiều ưu đãi. HOTLINE: 0988.005.155.

 
0988.005.155